POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIE

DROGI UŻYTKOWNIKU

Poniżej znajdziesz informacje o administratorze strony internetowej i przetwarzaniu danych osobowych. Dowiesz się więcej o plikach cookie oraz jak je wyłączyć w przeglądarce internetowej.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej wwwy.yellowmariposa.com jest Monika Popławska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Monika Popławska Yellow Mariposa, adres siedziby: Płocka 15b/12, 01-231 Warszawa, NIP: 5252809620, REGON: 385071059, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: monika.poplawska@yellowmariposa.com, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.yellowmariposa.com w przypadku:
 • skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • zapisania się przez Użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • wystawienia i przesłania Użytkownikowi potrzebnych dokumentów takich jak umowa lub rachunek,
 • skorzystanie przez Użytkownika z Bloga,
 • korzystanie przez Użytkownika z Wyszukiwarki,
 • wypełnienie przez Użytkownika Testu poziomującego.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
 • imię i nazwisko,
 • adres (zamieszkania),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • NIP.
 1. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 1. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
 • dostęp do danych – art. 15 RODO,
 • sprostowanie danych – art. 16 RODO,
 • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
 • ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
 • przeniesienie danych – art. 20 RODO,
 • sprzeciw – art. 21 RODO,
 • cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: monika.poplawska@yellowmariposa.com.
 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Drogi Użytkowniku Internetu

PLIKI COOKIE

 1. Strona Administratora używa plików cookie. Zapisuje na komputerze Użytkownika, a dokładniej w schowku jego przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome), na koncie Użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączy się z Internetem, tzw. pliki cookie.
 2. Instalacja plików cookie jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookie znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych Administrator tej strony internetowej, wie jak wielu użytkowników na nią zagląda co konkretnie czytają oraz co pomijają. Może sprawdzić, które strony są najchętniej odwiedzane. Może śledzić aktywność Użytkowników na stronie, aby dostosować reklamy. Dzięki temu może dostosowywać treści do preferencji użytkowników. Pozwala to stale ulepszać, ułatwiać i usprawniać użytkowanie tej strony internetowej.
 4. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane są na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tej strony internetowej na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.
 5. W ramach strony stosowane są rodzaje plików cookie – sesyjne i stałe:
 • sesyjne pliki cookie są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
 • stałe pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • strona używa także cookie podmiotów trzecich jak Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie.
 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookie w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookie do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jednak może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz poniżej.
 3. Jak wyłączyć pliki cookie w Twojej przeglądarce? Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli przeglądarka Użytkownika nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, należy poszukać pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookie i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Kliknij ikonę ustawień (3 kropki) i wybierz Ustawienia. W sekcji Pliki cookie i uprawienia witryny wybierz Pliki cookie i dane witryny. Zmodyfikuj ustawienia cookie, np. wyłącz zgodę na zapisywanie i odczytywanie w plikach cookie.

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.